2013 - Medio 2022

Projektledelse Regional Sterilcentral Herlev

Virksomheden har kontrakt med Nyt hospital Herlev fra 2013-2022, som klinisk fagspecialist indenfor genbehandlingsområdet. Antonisen Consult v. Gitte Antonisen fungerer som klinisk projektleder for byggeafdelingen i forbindelse med projektering af Regional Sterilcentral Herlev (RSH).

Kontraktens indhold og funktionen som klinisk projektleder indeholder følgende:

 • Konsulentbistand i forbindelse med etablering af den nye regionale sterilcentral på Herlev Hospital.
 • Indgå i et tæt samarbejde med byggeprojektet for regional sterilcentral Rigshospitalet relateret til bygherre leverancer samt projekternes interne leverancer.
 • Indgå i selvstændigt samarbejde med procesudstyrs- og mekaniske anlægsleverandører i design og implementeringsfasen.
 • Indgå i tæt samarbejde med leverandører af dokumentations- og sporbarhedssystem og MES sammen med CIMT's (Center for IT, medico og telefoni) projektleder.
 • Have en koordinerende og faciliterende rolle i forhold til de udpegede superbrugere/ kommende ansatte i regional sterilcentral, relateret til løsningsdesign og implementering af disse IT-systemer.
 • Indgå i samarbejde med servicecentret på Rigshospitalet for at sikre sammenhæng imellem byggeprojekt, drift og implementering, herunder kontakt og information til ”kundehospitaler”.
 • Være med til at kvalitetssikre det endelige layout og bygningsplaner indeholdt i hovedprojektet. Deltage i risikoworkshops, relevante styregrupper, arbejdsgrupper og møder.
 • Deltage i fastlæggelse og beskrivelser for de endelige arbejdsprocesser og flow, herunder dokumentation for de infektionshygiejniske vurderinger.

Seneste del af kontraktperioden; Konsulentbistand i forbindelse med afslutningen af etablering af den nye regionale sterilcentral på Herlev Hospital. Det overordnede mål er en succesfuld idriftsættelse af de regionale sterilcentraler på henholdsvis Herlev Hospital og Rigshospitalet.

2015-2023

Drifts- og implementeringsprojektet for regional sterilcentral

Virksomheden har siden 2015 løbende haft opgaver for Rigshospitalets Servicecenter relateret til drifts- og implementeringsopgaver i forhold til den regional sterilcentral på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Det har været projektarbejdsopgaver jf. kommissorier for drifts- og implementeringsprojekt relateret til:

 • Uddannelse og kompetencer, primært fokus på krav til og etablering af uddannelse, kompetencemodel og uddannelsesplan.
 • Supervision og sparring i forhold til organisatorisk opbygning af de regionale sterilcentraler.
 • Dialog og sparring med projektgruppe for drift og implementering.
 • Dialog og beregninger i forhold til logistik til og fra de regionale sterilcentraler.

Og projektarbejdsopgaver relateret til at sikre sammenhæng mellem planlagt og projekteret håndtering af automatiseret Sterilcentral relateret til:

 • Dialog og sparring i forhold arbejdsgange og flow i Den Regionale Sterilcentral.
 • Dialog og sparring med task force, som afdækker problemer/udfordringer i produktionsflowet.
 • Hjælp til fejlfinding i produktionsflowet.

2016-2023

Faglig ekspert i forhold til KVASTU-gruppen på Rigshospitalet

KVASTU står for kvalitet sterilitet og udvikling og er det projekt som i 2001 blev gennemført for at sikre en ensartet defineret kvalitet på genbehandlingsområdet på Rigshospitalet. Der er implementeret et KVASTU-styresystem (et kvalitetsstyringssystem til at fastlægge mål og politikker og til at nå disse mål) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr på Rigshospitalet. KVASTU-styresystemet retter sig imod de processer, der omfatter rengøring, desinfektion, sterilisation, håndtering, opbevaring og transport af medicinsk udstyr til flergangsbrug.

Rollen som faglig ekspert i forhold til KVASTU-gruppen omfatter:

 • At bidrage med de sidste nye faglige input. Det kan være nye faglige referencer, nye undersøgelser, ny litteratur på området.
 • At rådgive og vurdere i forhold til metoder og kvalitetsniveau.
 • Hjælpe med at udarbejde notater, henvendelser og andet fra gruppen til IHE (infektionshygiejnisk enhed) og kvalitetsorganisationen.
 • I et samarbejde med sterilcentralens kvalitetschef; udarbejde udkast til nye instruktioner, foretage de nødvendige rettelser i instruktioner og bilag for at sikre styresystemets fortsatte fremdrift.
 • Ansvarlig for Auditplanlægning, Auditudførelse og Audittilbagemelding

2019-

Fast underviser forår og efterår, på SUSU Østjyllands sterilassistent uddannelse. Den danske kvalifikationsramme for livslang læring niveau 4.

Der er undervist i:

 • Rengøring og desinfektion
 • Kontrol, oplægning og emballering
 • Sterilisation
 • Kvalitetsstyring, test og egenkontrol. Med udgangspunkt i danske retningslinjer på det infektionshygiejniske område.

2021-2023

Regionshospitalet Viborg – Fremtidens sterilvareflow

Virksomheden har i forbindelse med ombygning og renovering af sterilcentralen samt konceptarbejdet med fremtidens sterilvareflow varetaget følgende opgaver:

 • Rådgivning og bistand til kapacitets- og arealberegninger samt fastlæggelse af endeligt koncept for fremtidige Case Cart leverancer. Kapacitets- og arealbehovs beregninger og arealbehov i forhold til indretning af sterilcentralen; pakkeområder samt omfanget af lagerplads til såvel case carts som øvrige sterile varer, herunder lokale lagre og depoter på OP.
 • Rådgivning og løbende sparring i forhold til udarbejdelse og implementering af det endelige koncept for fremtidens sterilflow.
 • Rådgivning og løbende sparring ift. kvalitetssikring på tværs af det samlede projekt, herunder kvalitetssikring i forhold til hygiejne, kapacitet ved valgte maskiner og instrumenter, arbejdsgange og generel sammenhæng mellem ombygningsprojekt og det nye sterilvareflow.
 • Rådgivning og bistand ifm. udbud, evaluering og indkøb af dampautoklaver og efterfølgende kvalitetssikring af leverancen herunder validering.
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg og anbefaling, for mærkning af flergangskirurgiske instrumenter, som baserer sig på fordele/ulemper samt værdiskabende elementer.

2021

Regionshospitalet Viborg

Løbende rådgivning og sparring til byggeri- og projektenheden samt til sterilcentralen

2020-

Projekteringsledelse proces-, logistik og automatiseringsudstyr i totalentrepriseteam opførsel af serviceby inkl. sterilcentral Nyt OUH (DP09)

Virksomheden er del af teamet som har haft totalentreprisen med opførsel af serviceby på Nyt OUH. Teamet består af følgende aktører; 5E, Ingeniørerne, ERIK arkitekter og Antonisen Consult. Underleverandører af proces- og automatiseringsudstyr er Steelco og Gibotech.

I tilbudsfasen har virksomheden bidraget med beskrivelse, forklaring af flow i det planlagte projekt inkl. anvendelse af automatik, viden om og krav til de fysiske forhold, materialevalg og hygiejnekrav, givet forslag til optimeringer i projektet, sparring med det samlede team samt dialog med teamets potentielle underleverandører af proces- og automatiseringsudstyr.

I projekterings- og udførelsesfasen har virksomheden varetaget rollen som projekteringsleder for procesudstyr, logistik- og automatiseringsudstyr samt bygherreleverancer. Opgaven har omfatter dialog med bygherre/PO for endelig løsning omkring proces- og automatiseringsudstyr, og den interne dialog i teamet om samme og med leverandører af dette udstyr.

Som projekteringsleder har virksomheden haft ansvaret for: at der i den indledende fase sker en designkvalificering, layout, placering og behov for installationer for procesudstyr, logistik- og automatiseringsudstyr samt bygherreleverancer. I dialog med og godkendelse af BH inkl. hygiejneorganisationen. Samt at der efterfølgende sker en endelig designkvalificering (DQ) hvor design, layout, placering, behov for installationer fastlåses samt at interface inkl. beskrivelser til/imellem automatik, øvrigt IT udstyr og procesudstyr er på plads. Derefter planlægning og deltagelse i FAT test, fastlæggelse af krav til IQ, OQ, PQ samt senere udførsel.

2021

Ecolab – Healthcare Division – Infection prevention

Virksomheden har udført sammenligningstest af to produkter for Ecolab. Opgaven indeholdt udarbejdelse af testprotokol. Gennemførsel af test på udvalgte vaskemaskiner. Rapportudarbejdelse, baseret på testprotokol og udførte test.