Januar 2017

Styregruppe – fælles tværregionale retningslinjer for daglig vedligehold og service samt revalidering af apparatur anvendt ved genbehandling af flergangskirurgisk udstyr

Deltagelse i styregruppe med funktion af sekretær. Der arbejdes med udarbejdelse af fælles retningslinjer for daglig vedligehold, service samt revalidering af apparatur anvendt ved genbehandling af flergangskirurgisk udstyr. Arbejdet er igangsat af FSTA.

Efterår 2016 og forår 2017

Undervisning sterilassistent uddannelse Århus social og sundhedsskole

2013-2017

Projektledelse Regional Sterilcentral Herlev

Kontrakt med Nyt hospital Herlev fra 2013-2019, som klinisk fagspecialist indenfor genbehandlingsområdet. Virksomheden fungerer som klinisk projektleder for byggeafdelingen, Herlev Hospital i forbindelse med projektering af Regional sterilcentral Herlev (RSH).

Kontraktens indhold; Funktion som klinisk projektleder på projekt Regional Sterilcentral Herlev (RSH), i tæt samarbejde med byggeafdelingens øvrige projektleder for RSH. Fungerer som klinisk fagspecialist i byggeafdelingen i forhold til RSH projektet og øvrige byggeprojekter på Herlev Hospital. Ansvarlig for at forestå processerne omkring brugerinddragelse i RSH projektet, herunder sikre inddragelse af de hospitaler, der skal aftage leverancer fra RSH. Deltage i samarbejde med Regional sterilcentral Rigshospitalet (RSR) projektet mhp. at fremme ensartethed inden for genbehandlingsområdet i Region Hovedstaden, opgaver relateret til bygherre leverancerne samt projekternes interne leverancer. Deltagelse i relevante styregrupper, arbejdsgrupper og øvrig mødeaktivitet. Funktionen som klinisk projektleder har indeholdt kvalificering af byggeprogram, herunder aktivitets og kapacitetsberegning i forhold til arealbehov, procesudstyr og transportudstyr. Gennemgang, kommentering og sikring af tilretning af byggeprogram, projektforslag og hovedprojekt leveret af totalrådgiver. Deltagelse i udarbejdelse af kravspecifikationer, tilbudsgennemgang og udvælgelsesproces for procesudstyr, logistik og automatiseringsudstyr, It systemer (Dokumentations og sporbarhedssystem og MES), transportudstyr, herunder udarbejdelse af Use Case. Deltagelse i fastlæggelse og beskrivelser for de endelige arbejdsprocesser og flow, herunder dokumentation for de infektionshygiejniske vurderinger. Fungere i selvstændigt samarbejde med procesudstyrs- og mekaniske anlægsleverandører i design og implementeringsfasen. Indgå i tæt samarbejde med leverandører af dokumentations- og sporbarhedssystem og MES sammen med Regionens IT- projektleder. Have en koordinerende og faciliterende rolle i forhold til de udpegede superbrugere/kommende ansatte i sterilcentral relateret til løsningsdesign- og implementering af disse IT systemer. Indgå i samarbejde med Servicecentret på Rigshospitalet for at sikre sammenhæng imellem byggeprojekt, drift og implementering, herunder kontakt og information til ”kundehospitaler”. Fungere som projektleder for Herlev/Gentofte hospitaler relateret til omlægning af egenproduktion til fabrikssterile artikler.

I forbindelse med planlægning og design af den regionale sterilcentral bistod Gitte bygherreorganisationen på Herlev Hospital som klinisk projektleder. Dette skete med baggrund i Gitte’s strategisk overblik og dybe faglighed inden for hygiejneområdet. I hele processen, fra de første tanker og ideer til udmøntning af det den fysiske udformning af den automatiserede proces, har Gitte systematisk sikret fokus på rationel og korrekt genbehandling af brugt medicinsk udstyr. Udover det høje faglige niveau, er hun også utrolig behagelig og sjov at arbejde sammen med.
- Søren Svare, KHR Arkitekter A/S

2016-2017

Drift og implementeringsopgaver Regionale sterilcentraler Hovedstaden

Har siden 2015 haft opgaver for Rigshospitalets Servicecenter og Herlevs service og logistikafdeling relateret til drifts og implementeringsopgaver i forhold til de regionale sterilcentraler på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Har deltaget i arbejde i forhold til uddannelse og kompetencekortlægning. Har udarbejdet uddannelsesforløb for medarbejdere i de regionale sterilcentraler, der nu er forankret i HRU. Deltaget i arbejdet med at udarbejde kompetencekortlægningsskema for nuværende medarbejdere med genbehandlingsopgaver. Deltaget i arbejdet omkring kommunikationsplaner, organisation og økonomi.

Har foretaget beregninger på behovet for personaleressourcer i 2019 relateret til den egentlige genbehandlingsopgave. Beregningerne tager udgangspunkt i operative indgreb i Region Hovedstaden, fordelt på Hospital, SKS kode, operationsbetegnelse og om indgrebet er foretaget ambulant eller indlagt. Med udgangspunkt i tidligere udviklede generiske modeller for genbehandlingstyngden for de enkelte SKS koder, er behovet for personale ressourcer estimeret.

Gitte Antonisen og jeg havde i 2013-2014 et samarbejde i sterilcentralen på Glostrup Hospital, hvor jeg var projektleder for beskrivelse af sterilcentralens ressourcebelastning. På det tidspunkt havde afdelingen ikke særlig stor erfaring med opgørelse af ressourceforbrug, herunder tidstudier på en række komplekse instrumenter. Vi havde brug for at kunne forudse ressourcebelastningen i forhold til operationsafdelingens aktivitetsniveau. Ledelsen i afdelingen anbefalede, at vi fik hjælp fra Gitte. Selvom det ikke var første gang, at jeg skulle samarbejde med en konsulent udefra, så var jeg alligevel en smule nysgerrig på, hvordan sådan et samarbejde vil komme til at udvikle sig. Allerede på det første møde blev jeg positivt overrasket. Gitte havde forberedt et oplæg til en proces og gjorde sig umage med at ramme plet i forhold til vores behov. Hun er en yderst tillidsvækkende person, som såvel jeg som medarbejderne i sterilcentralen, straks kom til at holde af. Derudover besidder Gitte en masse overblik, og er utrolig god til at korte komplekst data og viden ned til operationelt niveau. Dette levede Gitte til fulde op til, og jeg kan til enhver tid anbefale Gitte som konsulent. Vores samarbejde fortsatte efter projektet på Glostrup Hospital. Jeg har siden hen haft fornøjelsen af et spændende og lærerigt samarbejde omkring kompetenceudvikling af medarbejdere til Region Hovedstadens kommende to nye sterilcentraler.
- Edin Balihodzic, Region H