2015

Audit Region Midt - Lagerfunktion

Gennemført auditering Region Midt – lagerfunktion. Auditering af hygiejneniveau er sket i henhold til DS 2451-13 & 2451-10, Hygiejnekrav til vareforsyning udformet af Region Midt og virksomhedens Kvalitetshåndbog og tilhørende SOP'er.

Jeg har samarbejdet med Hilsberg & Partner i forbindelse med, at vi i Region Midt etablerede et regionslager, der håndterede varer af vidt forskellige kvaliteter. Vi håndterede alt fra anbrud af små sterile varer i et dedikeret rum til pallelæs af aftørringspapir. Det blev håndteret hos en ny ekstern logistik partner, hvor der blev udarbejdet et kvalitetsstyringssystem, der blandt andet skulle sikre oplæring i at varerne blev håndteret på ret vis, at fejl blev korrigeret, at de forskellige processer blev dokumenteret etc. I forbindelse med dette arbejde har vi brugt Hilsberg og Partner til at auditere processerne og lokalerne. Hvilket de har gjort på meget tilfredsstilende vis. Vi har desuden undervejs haft et behov for at bruge Hilsberg og Partner til at sparre omkring forskellige problemstillinger, da vores arbejde med regionslaget ofte involverede nytænkning og nye processer, ikke bare for vores logistik partner men i det hele taget. Hos Hilsberg & Partner, har Gitte Antonisen været tilknyttet arbejdet omkring regionslageret i Region Midt. Vi har i alle fornødne sammenhænge fået en rigtig tilfredsstillende assistance, og kan varmt anbefale Hilsberg og Partner i forbindelse med kvalitetsstyring og auditering af varer til sundhedssektoren.
- Karsten Fris Meng, leder af regionslageret Region Midt 2013-2016

2015

Infektionshygiejnisk gennemgang

Infektionshygiejnisk gennemgang af ortopædkirurgisk klinik. Ved gennemgang af klinikken var hovedfokus på lokalet som anvendes til genbehandling af medicinsk flergangsudstyr, derudover blev procedure for opbevaring, adskillelse og anvendelse af sterile og rene engangsartikler og medicin gennemgået, samt klinikkens rengøringsprocedurer for lokaler. Klinikken udfører hovedsageligt artroskopiske indgreb i knæ og i mindre omfang hånd og fodkirurgi, samt genbehandler medicinsk flergangsudstyr/instrumenter anvendt til disse kirurgiske indgreb. Kunden har fået konkrete råd om indretning, genbehandling, rengøring og arbejdsgange forud for embedslægebesøg.

2015

Regionshospitalet i Randers, sterilcentralen – Analyse af produktions og logistikforhold

Virksomheden har gennemført en analyse og et udredningsarbejde for Regionshospitalet i Randers, der blev udmøntet i en rapport, hvor produktions- og logistikforhold i hospitalets sterilcentral vurderes. Rapporten indeholder en beskrivelse af hvorledes effektive arbejdsflow og produktionsprocesser kan etableres i afdelingen under hensyntagen til korrekte hygiejne- og arbejdsmiljøforhold.

Analyse og udredningsarbejdet indebar en bygningsmæssig gennemgang af eksisterende lokaler, en gennemgang af nuværende arbejdsprocesser i sterilcentralen og på operationsafdelingen, herunder vare og logistik flowet. Afdelingen ønsker at udvide leveringer af case cart til operationerne. Analysen indeholder forslag til de væsentligste bygningsmæssige ændringer, de væsentligste områder vedr. klimaforhold, de væsentligste ændringer i produktionsudstyr, de væsentligste ændringer i forhold til indretning, de væsentligste forbedringer i forhold til infektionshygiejne, og de væsentligste potentialer for driftsoptimeringer og optimerede proces flow. Kunden har fået forslag, der internt kan arbejdes videre med, inkl. tegning til bygningsmæssige ændringer, behov for procesudstyr og forslag til proces og optimerede produktions flow.

2015

Prækvalificeret til logistik og automatiseringsopgaven NHN

Som underleverandør til Søren Jensen rådgivende ingeniørfirma prækvalificeret som tilbudsgiver på logistik og automatiseringsopgaven for Nyt hospital Nordsjælland . Hilsberg & Partner skulle have varetaget følgende opgave: I dialog med teamet internt og med NHN som kunde sikre at hygiejnekravene fra byggeprogrammet indtænkes i de foreslåede løsninger i dispositionsfasen og at det ved projektforslagets afslutning kan sikres at de hygiejniske retningslinjer kan implementeres i de foreslåede løsninger. Det gælder i forhold til flow og arbejdsprocesser samt i forhold til de fysiske rammer, teknisk udstyr og inventar.

2015

Infektionshygiejnisk gennemgang af lægepraksis

Infektionshygiejnisk gennemgang af lægepraksis i forhold til genbehandling, indretning og øvrige relevante områder forud for akkreditering jf. den danske kvalitetsmodel (DDKM). Kunden har fået konkrete råd om indretning, rengøring og arbejdsgange forud for akkreditering.

2015

Svensk steriltekniske forening

Indlæg ved Svensk steriltekniske forening Stockholm med følgende indhold: Gentofte Hospital; Automatiseret lager og pakning af casecart ved hjælp af robot - Julius, en autoklaverbare casecart og en robot til håndtering af instrumentkontainere. IHL projekt automatiseret lager - Sterilcentralprojekterne i Region Hovedstaden - Overvågning af rengøringsmetode til brug for Da Vinci robotinstrumenter.